Whistleblower Banner

Andersen Biler A/S Whistleblowerpolitik

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan Andersen Biler A/S whistleblowerordning fungerer og dermed undgå at potentielt vigtige forhold ikke bliver indberettet.

Introduktion til Andersen Biler A/S whistleblowerordning

Andersen Biler A/S whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om disse alvorlige forhold i Andersen Biler A/S eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til Andersen Biler A/S.

Andersen Biler A/S er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen.

Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre Andersen Biler A/S et økonomisk tab eller skade Andersen Biler A/S omdømme.

Beskriv din mistanke her

Tilføj vedhæftet fil (valgfrit)

Undlad at inkludere følsomme oplysninger om personer, der bliver nævnt i rapporten, hvis det ikke er nødvendigt for at beskrive din henvendelse.

FAQ om indberetninger

 • Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, leverandører, aktionærer og andre med tilknytning til Andersen Biler A/S.

 • Der kan indberettes om forhold, hvori Andersen Biler A/S medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Andersen Biler A/S er involveret i aktiviteter med direkte relation til Andersen Biler A/S.

  Dette gælder både ansatte, direktion og Andersen Biler A/S valgte ledelse.

 • Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til Andersen Biler A/S. Forhold som for eksempel utilfredshed med løn og samarbejdsvanskeligheder kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

  Forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:

  • Underslæb, tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, svig, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser.

  Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles.

 • Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles af Andersen Biler A/S / HR-afdelingen.

  Nogle gange vil behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter, for eksempel advokater eller revisorer.

 • Der indberettes via linket her. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

 • Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af det indberettede. Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist. Den person, der har indberettet sagen, vil få besked herom.

  Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den nærmere undersøgt. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de personer, der indberettes om. Herefter slettes sagen i systemet. Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning.

  Alle indberetninger skal indgives i god tro. Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer.

Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation

Når man laver en indberetning, vil man, hvis nødvendigt, modtage en besked via mail, såfremt sagsbehandleren har yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. Eventuel efterfølgende dialog beror alene på indberetterens villighed til at besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Fortrolighed og IT-sikkerhed

Alle, der indberetter forhold i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Ansatte i Andersen Biler A/S, der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Andersen Biler A/S vil i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt. Ved registrering af indberetningerne, garanteres der for sikkerheden og overholdelse af GDPR-reglerne. Der logges ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret.

Oplysning om registreringen til den indberettede person

Modtageren af indberetningen er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver enkelt situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at oplyse sin identitet.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til HR-afdelingen i Andersen Biler A/S.