Csr Banner

CSR i Andersen Biler

Om Andersen Biler

Andersen Biler er en af Danmarks største bilforhandlere med 15 filialer på hele Sjælland. Derfor anerkender vi at have en rolle og et ansvar forbundet med selskabets påvirkning af miljø og klima. Derfor arbejdes der løbende på at minimere den miljømæssig påvirkning af omgivelserne.

Miljø, herunder klima:

Andersen Biler A/S (efterfølgende Andersen Biler) arbejder løbende på at minimere den miljømæssig påvirkning af omgivelserne. Der foretages blandt andet løbende udskiftning af maskiner på værkstederne til nyere og mere energieffektive modeller. Lyskilder i showrooms og øvrige lokaler udskiftes med energibesparende LED-lamper. I forbindelse med ombygninger af lokaler foretages desuden energirenovering, hvor installationer foretages efter moderne og energirigtige forskrifter. Dertil kommer, at Andersen Biler i det daglige benytter papir fra ansvarlige kilder, sorterer papir til genbrug og lever op til gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT-udstyr mv. Vi benytter også i videst muligt omfang brugte computere, således at vores IT udstyrs miljøaftryk formindskes mest muligt.

Andersen Biler A/S (efterfølgende Andersen Biler) arbejder løbende på at minimere den miljømæssig påvirkning af omgivelserne. Der foretages blandt andet løbende udskiftning af maskiner på værkstederne til nyere og mere energieffektive modeller. Lyskilder i showrooms og øvrige lokaler udskiftes med energibesparende LED-lamper. I forbindelse med ombygninger af lokaler foretages desuden energirenovering, hvor installationer foretages efter moderne og energirigtige forskrifter. Dertil kommer, at Andersen Biler i det daglige benytter papir fra ansvarlige kilder, sorterer papir til genbrug og lever op til gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT-udstyr mv. Vi benytter også i videst muligt omfang brugte computere, således at vores IT udstyrs miljøaftryk formindskes mest muligt.

Forhandlede bilmærker fokuserer på fortsat udvikling og forbedring af brændstofeffektivitet, således at brændstofforbrug samt udledning af forbrændingsgasser minimeres. Dette opnås blandt andet gennem udvikling af avanceret motor- og transmissionsteknologi, aerodynamik og vægtreducerende handlinger. Den forhandlede flåde af fabriksnye biler overholder alle de seneste europæiske miljøkrav og omfatter flere forskellige elbiler og biler der benytter hybrid-teknologi, hvilket også er med til at mindske CO2-fodaftrykket.

Når en bil er udtjent, modtager vores leverandører den og sørger for at opfylde EU-direktiv og retningslinjer fra Miljøstyrelsen om genanvendelse af mindst 85% af køretøjets vægt for biler fra og med 2006 og mindst 95% af køretøjets vægt for biler fra 2015 og frem.

Sociale forhold og medarbejderforhold:

Andersen Biler har udarbejdet en personalepolitik der i høj grad tager højde for politiske og sociale forhold og medarbejderforhold generelt. Vi har en klar ambition målsætning om at understøtte udvikling af alle medarbejderes kompetencer. Udover selskabets eget uddannelsesprogram, ”Andersen Academy”, benyttes bilproducenternes uddannelser for fagspecifikt personale, hvor alt relevant personale deltager i overensstemmelse med bilproducenternes krav. Siden 2018 har Andersen Biler efterlevet dette for alle medarbejdergrupper.

I henhold til gældende regler er der etableret en arbejdsmiljøorganisation, der sikrer både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes målrettet for at fastholde og sikre trivslen i selskabet, og blandt andet den obligatoriske arbejdspladsvurdering er med til at opnå dette. Ved brud på sociale forhold eller medarbejderforhold har den enkelte medarbejder desuden mulighed for at gå til HR eller sin nærmeste chef.

Andersen Bilers medarbejder har alt afhængig af ansættelsesforhold adgang til sundhedsforsikring og pensionsordninger. Andersen Biler har opsat hjertestartere i alle afdelinger. Der er etableret lokale personaleforeninger der i forskelligt omfang laver aktiviteter for medarbejdere i de forskellige afdelinger. Selskabet tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker virksomhedens performance og konkurrenceevne. Dog opereres i en branche, der historisk har tiltrukket, og fortsat tiltrækker, det mandlige køn, hvilket også påvirker det underrepræsenterede køns andel af potentielle kandidater til bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer. Uagtet at både bestyrelsesmedlemmer og øvrige ledere til enhver tid vælges på baggrund af faglige kompetencer og personlige egenskaber, er selskabets mål, at det underrepræsenterede køn altid er repræsenteret i bestyrelse eller direktion.

Respekt for menneskerettigheder:

Andersen Biler har ikke vedtaget en politik for respekt for menneskerettigheder. Vi respekterer menneskerettigheder og ser dette som en naturlig del af at drive forretning. Vi har derfor forpligtet os at overholde FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og ILOs kernekonventioner, hvilket vores største leverandører også har. Ved brud på menneskerettigheder har den enkelte medarbejder desuden mulighed for at gå til HR eller nærmeste chef.

Anti-korruption og bestikkelse:

Andersen Biler har ikke vedtaget en politik for anti-korruption og bestikkelse, men har fastlagt fælles værdier, der skal sikre en høj etisk standard med fokus på integritet og professionalisme. Principperne i FN’s konvention mod korruption efterleves, og vi har etableret en nultolerance i forhold til besvigelser. Der er ikke konstateret forhold vedrørende korruption og bestikkelse. Ved konstatering af kriminelle forhold skal den enkelte medarbejder gå til HR eller nærmeste chef.

Redegørelse for Andersen Bilers politik om dataetik

Vores aktiviteter og forretningsmodel omfatter til tider databehandling, som har gjort os i stand til at udform et regelsæt, hvor vi følger gældende GDPR-lovgivning. Af selv samme årsag kan kunder såvel som ansatte til enhver tid tilbagekalde samtykker og fjernes fra vores databaser. Vi anvender blandt andet data fra cookies i forbindelse med annoncering.

Grundet vores digitale engagementer fører vi løbende kontrol med de services og virksomheder, vi anvender og samarbejder med - blandt andet via databehandleraftaler.

Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her: https://www.andersenbiler.dk/privatlivspolitik/